Paolo Sergi
Via Durini, 9 - 20122 Milano
Tel. 02 671 32 940
paolo.sergi@kosgroup.com
kos@legalmail.it